Одржување на веб сајт

Одржување на веб страница- Large

До 25 емаил адреси
Веб простор до 20 GB
Собраќај до 1000 GB
Одржување на веб совтвер ( wordpress )
Тројазична верзија на страница
Одржување на платежен систем со картички
Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
Одржување и надградба на PHP верзија
Техничка подршка на веб-администратор
Бесплатен веб хостинг Prime

Одржување на веб страница- Smal

До 10 емаил адреси
Веб простор до 3 GB
Собраќај до 150 GB
Одржување на веб совтвер ( wordpress )
Еднојазична верзија на страница
Одржување на платежен систем со картички
Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
Одржување и надградба на PHP верзија
Техничка подршка на веб-администратор
Бесплатен веб хостинг Basic

Одржување на веб страница- Starter

До 2 емаил адреси
Веб простор до 2 GB
Собраќај до 50 GB
Одржување на веб совтвер ( wordpress )
Еднојазична верзија на страница
Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
Одржување и надградба на PHP верзија
Техничка подршка на веб-администратор
Бесплатен веб хостинг Basic

Одржување на веб страница- Medium

До 15 емаил адреси
Веб простор до 10 GB
Собраќај до 500 GB
Одржување на веб совтвер ( wordpress )
Двојазична верзија на страница
Одржување на платежен систем со картички
Одржување на веб-маил софтвер ( roundcube )
Одржување и надградба на PHP верзија
Техничка подршка на веб-администратор
Бесплатен веб хостинг Plus